متقاضیان مسکن مهر تنها مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقالات هستند!

یکشنبه 13 خرداد 1397 ساعت 06:11:36

دسته بندی

...روال مالیات دهی مسکن مهری‌ها تغییر کرده است


معاون ماليات های مستقيم سازمان امور مالياتی در مورد مالیات دهی متقاضیان مسکن مهر اظهار  کرد : در گذشته برای مسکن مهری ها برگه تشخیص صادر می شد و مالیات آنها همانند پیمان کاران مورد محاسبه قرار می گرفت. برای مثال پیمانکاران مطابق قرارداد آنها سودی عایدشان می شد که باید ۲۵ درصد آن را بابت مالیات خود در نظر می‌گرفتند و چنین سازوکاری هم برای مسکن مهری ها با توجه به درآمد آنها در نظر گرفته شده بود.

 روال مالیات دهی مسکن مهری‌ها در چند سال  گذشته مورد بازبینی قرار گرفت و مطابق مصوبات دولت، اگر ساکنان این منازل دارای تفاهم نامه های یک جانبه و یا چند جانبه باشند، حداکثر هر واحد آپارتمان موظف به پرداخت ۳۰۰ هزار تومان مالیات نقل و انتقالات است.