ضرورت بروز بودن آدرس وکد پستی جهت پلمپ دفاتر قانونی

یکشنبه 13 خرداد 1397 ساعت 06:25:51

دسته بندی

 اگر تغییرات آدرس محل فعلی شرکت به ثبت نرسیده زود تر اقدام کنید....


با توجه به مکانیزه شدن پلمپ دفاتر قانونی ، همچنین ضرورت درج آدرس فعلی جهت دریافت پستی دفاتر و به تبع آن تطبیق با کد پستی ، لازم است چنانچه تغییرات آدرس محل فعلی شرکت به ثبت نرسیده هرچه سریعتر با صورتجلسه تغییر آدرس محل و ثبت آن دراداره ثبت شرکت ها ، مکان دریافت مطمئن و در موعد مقرر دفاتر را فراهم نمایید.

لذا توصیه می شود از هم اکنون جهت انجام این فرایند و اخذ دفاتر قانونی سال بعد اقدام فرمایید.